Machine Learning – 1.2 – Model and Cost Function

Bài thứ 2 trong chuỗi bài viết tự học Machine Learning Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu về cost function, một function nhằm dự đoán giá trị output với một bộ các giá trị input/output cho trước.