Machine Learning – 1.3 – Parameter Learning

Ở 2 bài trước, chúng ta đã có hàm hypothesis và cách để biết hàm đó có phù hợp với bộ training example của chúng ta hay ko. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách tìm ra các tham số cho hàm hypothesis.

Advertisements

Machine Learning – 1.2 – Model and Cost Function

Bài thứ 2 trong chuỗi bài viết tự học Machine Learning
Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu về cost function, một function nhằm dự đoán giá trị output với một bộ các giá trị input/output cho trước.

Repository và Unit of Work Pattern

Repository, hiểu một cách đơn giản, là 1 tầng phân chia giữa Data Access Layer (DAL) và Bussiness Logic Layer. Unit of Work là một kỹ thuật để đảm bảo tất cả các request tới database mà có liên quan tới nhau đều được thực hiện trên cùng một DbContext

[ASPNET Core 2] – Middleware

For English version: [ASPNET Core 2] – Middleware Đôi khi bạn có một yêu cầu éo le: Viết Hello world bằng ASP.NET Dễ ẹt, dotnet new mvc, rồi sửa Views/Home/Index.cshtml cho nó trả về 1 dòng Thế là xong, phải ko? Có cách khác 😀

[ASP.NET] – Project Structure & Package Manager

Bạn tổ chức thư mục, tập tin như thế nào? Có nên tách ra thành nhiều project con? Có nên dùng package manager? Trong phần này, mình sẽ trình bày kinh nghiệm cá nhân về các tổ chức và quản lý projects, và dùng package manger nhóe