Machine Learning – 2.1 – Multiple Features

Tuần 2 trong course Machine Learning của giáo sư Andrew Ng trên Coursera. Trong phần này, bạn sẽ thấy linear regression được mở rộng thành `multiple input features`, và những best practices để thực hiện linear regression.

Advertisements

Machine Learning – 1.4 – Matrices and Vectors

Bài viết thứ 4 trong loạt bài tự học Machine Learning trên Coursera của giáo sư Andrew Ng.
Trong bài viết này, ta sẽ nói về Matrix và Vector, cùng các phép toán của chúng.

Repository và Unit of Work Pattern

Repository, hiểu một cách đơn giản, là 1 tầng phân chia giữa Data Access Layer (DAL) và Bussiness Logic Layer. Unit of Work là một kỹ thuật để đảm bảo tất cả các request tới database mà có liên quan tới nhau đều được thực hiện trên cùng một DbContext

[ASPNET Core 2] – Middleware

For English version: [ASPNET Core 2] – Middleware Đôi khi bạn có một yêu cầu éo le: Viết Hello world bằng ASP.NET Dễ ẹt, dotnet new mvc, rồi sửa Views/Home/Index.cshtml cho nó trả về 1 dòng Thế là xong, phải ko? Có cách khác 😀

[ASP.NET] – Project Structure & Package Manager

Bạn tổ chức thư mục, tập tin như thế nào? Có nên tách ra thành nhiều project con? Có nên dùng package manager? Trong phần này, mình sẽ trình bày kinh nghiệm cá nhân về các tổ chức và quản lý projects, và dùng package manger nhóe