[Machine Learning] – 1.3 – Classification and Representation

Bài toán phân loại và decision boundary

Advertisements

Machine Learning – 2.3 – Exercise

Bài viết này đưa ra bài giải và chi tiết cách giải của mỗi bài tập trong tuần 2 của khóa học Machine Learning của giáo sư Andrew Ng.