[Research] – Gecko Dom Logging system

The purpose of this documentation is to record all the findings and my progress while exploring Firefox source code, in order to log how many time a DOM API is called when visit a single website, or multiple common website.

Upgrade your apps to Windows 8.1 – Tips and tricks

Vậy là Windows 8.1 ra mắt cũng đã lâu. Đối với các ứng dụng viết mới thì target mặc định của nó đã là Windows 8.1. Vậy đối với các ứng dụng cũ kỹ thì sao? Microsoft cung cấp cho bạn một giải pháp, tuy chưa hoàn hảo, nhưng rất hữu ích. Bạn chỉ cần … Continue reading Upgrade your apps to Windows 8.1 – Tips and tricks

[CPP] Tạo Class trong file riêng với Visual Studio 2010

Thói quen của sinh viên là viết Code luôn tuồn trên cùng một file. Khi biên dịch, file đó có kích thước rất lớn, chương trình chạy chậm, dễ phát sinh lỗi, vân vân và vân vân. Vậy làm thế nào để có thể tách các thành phần trong code ra thành những file riêng? … Continue reading [CPP] Tạo Class trong file riêng với Visual Studio 2010