[Notice] Tách blog

Hồi trước mình có thông báo trong một bài blog là kể từ bài post đó, mình sẽ viết bằng tiếng anh. Tuy nhiên, sau đó vẫn xuất hiện khá nhiều bài viết tiếng Việt là do có một cuộc thi viết blog, ngôn ngữ bắt buộc phải là tiếng Việt 😛 Sau đó, có … Continue reading [Notice] Tách blog

[Windows] How to add IsVisible Property to all WinRT UIElement

Trong quá trình dev app sử dụng XAML và C#, chắc chắn bạn sẽ gặp trường hợp phải đặt thuộc tính Visibility, và thuộc tính này có 2 giá trị là Visible/Collapsed. Và để binding tới nó sử dụng bool, bạn phải sử dụng một converter. Vậy tại sao Microsoft không thiết kế nó sử … Continue reading [Windows] How to add IsVisible Property to all WinRT UIElement

[MSP] MSP Asia – Pacific Newsletter – Jan 2015

MSP Asia-Pacific Newsletter Vol.2 Dec-Jan 2014-2015 Contents: 1.MAIN TOPIC Japan, New Zealand, Philippines, Thailand, Vietnam 2.Super MSP Vishesh Oberoi (New Zealand), Supatporn Posoknistakul(Thailand) 3.Highlights & Upcoming Events Japan, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam 1. MAIN TOPIC Today's Main Topic is Hour of Code! Japan: MSP Japan joined Hour of Code   On Dec 12th, 2014, one of … Continue reading [MSP] MSP Asia – Pacific Newsletter – Jan 2015