[Windows Phone – Silverlight] Uniform to fill, centered

Hiển thị hình ảnh trong các ứng dụng Silverlight, bạn thường sử dụng Image Control. Image Control có một số thuộc tính về hiển thị như Stretch, Fill, Uniform, UniformToFill. Uniform To Fill sẽ mở rộng tấm hình ra cho vừa kích thước của control, và thực tế là nó cắt mất một góc trái … Continue reading [Windows Phone – Silverlight] Uniform to fill, centered