[Research] – Gecko Dom Logging system

The purpose of this documentation is to record all the findings and my progress while exploring Firefox source code, in order to log how many time a DOM API is called when visit a single website, or multiple common website.

[Computer Tips] [Part 1] Be an Advanced User of Web Browser

Giữa một ma trận mê cung các trình duyệt, nào là edge rồi cờ rôm, cáo lửa với chả đít nhôm, bạn sẽ xài cái gì đây? Lại nghe, chrome ăn ram như uống nước, firefox chậm như con rùa bò, chỉ hận sao không thể tăng ram, gắn SSD. Còn nghe, Add-on như thuốc … Continue reading [Computer Tips] [Part 1] Be an Advanced User of Web Browser