[Basic for Absolute Beginner] – [Part 2] – Layout with XAML

Đây là phần 2 của loạt bài viết Layout with XAML – Basic for Absolute Beginner Bài 1 ở đây: [Windows Phone – Silverlight] Layout with XAML – Basic for AbsoluteBeginner - Part 1 Như các bạn đã biết, ngoài Stackpanel và Grid ra, XAML còn có 1 control cơ bản khác, đó là ListBox … Continue reading [Basic for Absolute Beginner] – [Part 2] – Layout with XAML