[Windows Phone] Where to put load data method?

Lập trình ứng dụng cho Windows Phone, bắt buộc phải load data và hiển thị chúng lên giao diện. Vậy cách nào là tối ưu để load data? Cách 1: this.Loaded event handler Hoạt động Cách dùng Ưu điểm Nhược điểm Kết luận Cách 2: OnNavigatedTo Hoạt động Cách dùng Ưu điểm Nhược điểm Kết … Continue reading [Windows Phone] Where to put load data method?