[Windows Phone] Windows Phone Power Tools – the best way to work with Isolated Storage

Isolated Storage là một vùng nhớ trên Windows Phone, đúng như tên gọi của nó, đã bị Isolated (Cô lập). Cô lập tức là ứng dụng khác không thể truy cập vào nó, và bạn cũng không thể truy cập vào ứng dụng khác (trừ phi bạn có quyền root, chỉ dành cho Lumia 710 … Continue reading [Windows Phone] Windows Phone Power Tools – the best way to work with Isolated Storage

Advertisement