Migrate Azure DevOps TFS to Git reserving history

Microsoft acquired GitHub, and every one have unlimited private repository. This reason alone make me want to move all my project and source code to GitHub.

[Visual Studio Online] TFS love Slack, and vice versa

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tích hợp TFS vào slack. Mỗi khi có hoạt động gì đó xảy ra trên TFS, sẽ có message gửi trong slack cho các thành viên cùng biết Nghe cũng hay nhỉ? Sau đây sẽ là các bước tích hợp Kích hoạt trong TFS Mở project của bạn … Continue reading [Visual Studio Online] TFS love Slack, and vice versa