[Windows Phone] – TextBlock Tips and Tricks – Part 2 – TextBox too

Ở phần trước, bạn đã có một số tips and tricks khá thú vị phải ko? Link phần trước: [Windows Phone] - Textblock Tips and Tricks - Part 1 Trong phần này, bạn sẽ còn có nhiều điều thú vị hơn nữa 1. Text quá dài và vấn đề bị mất chữ 1.1. Nguyên nhân … Continue reading [Windows Phone] – TextBlock Tips and Tricks – Part 2 – TextBox too