Các bước đăng ký một tài khoản đúng tiêu chuẩn cho Imagine Cup 2012

Bước 1: Truy cập trang Imagine Cup: www.imaginecup.com, bấm nút Sign Up

1-14-2012 8-40-26 PM

Bước 2: Điền các thông tin tương tự hình dưới

1-14-2012 8-46-29 PM

Thay đổi thông tin cho phù hợp với bạn

Lưu ý mục Participant Type: Student và Attending School: Yes

School Name, chọn là University of Information Technology (VNU-HCM City). Nó sẽ hiện ra cho bạn chọn khi đăng gõ

Nhấn nút Register

1-14-2012 8-49-10 PM

Vậy là xong.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.