Sau khi đăng nhập, vào mục Compete > Chọn phần bạn đã đăng ký thi

1-31-2012 8-07-28 PM

Sau đó, bên tay phải, nhấp vào hình dấu + của mục Team để mở nó ra, bấm vào link “Create a Team”

1-31-2012 8-10-25 PM

Bạn điền các thông tin cần thiết như hình

1-31-2012 8-12-09 PM

Team Name: Tên của Team

Team Info: điền gì tùy thích

Ở cột bên phải, nhấp vào nút hình kính lúp để tìm thành viên

1-31-2012 8-13-11 PM

Ở bảng hiện ra, gõ tên các thành viên nhóm bạn hoặc chọn Location Vietnam để lọc lại danh sách

1-31-2012 8-14-47 PM

Sau đó tìm ID của thành viên, bấm nút Add to Team

1-31-2012 8-16-05 PM

Thế là xong.

Lưu ý: Các bạn được Add vào Team phải chấp nhận lời mời thì Team mới được đăng ký.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.