Có một cách giúp bạn tự động áp dụng ValidateAntiForgeryToken vào tất cả các Post Action trong controller của mình

Chắc bạn đã từng nghe qua Cross-site Request Forgery (CSRF) attacks. Hiểu một cách đơn giản là Server thực thi một request giả mạo xuất phát từ hacker, nhưng với chứng thực xịn của 1 user nào đó.
Điều này rất dễ thực hiện. Giả sử bạn truy cập 1 forum nào đó, trong đó có chứa đoạn javascript giả mạo 1 request tới ngân hàng của bạn, yêu cầu chuyển tiền. Nếu bạn vẫn đang đăng nhập vào tài khoản ebanking của mình, và ngân hàng ko áp dụng bất kỳ phương pháp bảo vệ nào, thì như một cái búng tay, tiền của bạn đã chuyển vào túi hacker.

ASP.NET đã implement sẵn cho bạn cách để chống lại phương thức tấn công này, và họ gọi nó là Anti-forgery Token

Default protection with ASP.NET Core 2

Với ASP.NET Core 2, mỗi khi bạn dùng form tag, asp.net sẽ tự động chèn anti-forgery token cho bạn

Với điều kiện: form tag có attribute method="post"
* attribute action không có data: action="" HOẶC
* attribute action không có

Tiếp tục, bạn phải thêm attribute [ValidateAntiForgeryToken] và action nhận data post lên

[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<IActionResult> RemoveLogin(RemoveLoginViewModel account)
{
  // Do something here
}

Auto protection with ASP.NET Core 2

Ở cách trên, với mỗi Action nhận Post request, bạn đều phải thêm [ValidationAntiForgeryToken] thủ công

Asp.net Core giới thiệu 1 class mới, giúp bạn tự động hóa quá trình này

Nếu bạn muốn tự động cho từng Controller

[Authorize]
[AutoValidateAntiforgeryToken]
public class ManageController : Controller
{
  // Your code here
}

Nếu bạn muốn áp dụng cho toàn bộ app

public class Startup 
{
  public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
  {
    services.AddMvc(options =>
    {
      options.Filters.Add(new AutoValidateAntiforgeryTokenAttribute());
    });
  }
}

Vậy là xong

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.